C3. Vietnamese Curry Chicken with Lemongrass [SPICY]
B5. Bún Đặc Biệt
T1. Chicken Teriyaki
S5. Hủ Tiếu Mi Thập Cẩm
S4. Bún Bò Huế [SPICY]
F1. Fried Rice: Chicken, Beef, Pork, or Tofu
A1. Tàu Hũ Ki
T8. Sweet & Sour Special

</div>